Idaho Power 138kV Transmission Line Materials

D Exhibits - Public Comments

 1. D-1 Cox Communications Comments - 010721
 2. D-2 Ed Lawson letter to Blaine County 11.18.18
 3. D-3 Jini Griffith recd 1.11.2021
 4. D-4 Margaret Bishop recd 1.11.2021
 5. D-5 Elise Lufkin recd 1.11.2021
 6. D-6 Mark Vegwert recd 1.11.2021
 7. D-7 Shawnna Schmidt recd 1.11.2021
 8. D-8 John Milner -Kim Taylor recd 1.11.2021
 9. D-9 Gina Parsons Lagergren recd 1.11.2021
 10. D-10 Ken Lagergren recd 1.11.2021
 11. D-11 Cindy Mann recd 1.12.2021
 12. D-11 Margaret Bishop recd 1.12.2021
 13. D-12 Steve Shafran recd 1.12.2021
 14. D-13 Ken Lagergren recd 1.12.2021
 15. D-13 Matt Youdall and Melody Lilesrecd1.12.2021
 16. D-14 Collett Pruitt recd 1.12.2021
 17. D-14 Elise Lufkin recd 1.12.2021
 18. D-12 John Milner and Kim Taylor recd 1.12.2021
 19. D-15 Cindy Mann recd 1.12.2021
 20. D-15 Kiki Tidwell recd 1.13.21
 21. D-16 Steve Shafran recd 1.12.2021
 22. D-16 Kiki Tidwell response to Commissioner Greenberg recd 1.13.21
 23. D-17 John Milner and Kim Taylor recd 1.12.2021
 24. D-17 Jim Speck for Michael Engl recd 1.19.2021
 25. D-18 Matt Youdall and Melody Lilesrecd1.12.2021
 26. D-18 Perry Boyle recd 1.25.2021
 27. D-19 Elise Lufkin recd 1.12.2021
 28. D-19 Fritz Haemmerle recd 1.27.2021
 29. D-20 Collett Pruitt recd 1.12.2021
 30. D-20 Dorothy Schinella recd 2.1.21
 31. D-21 Dr. Kathleen Baltz recd 2.8.2021
 32. D-22 Beth Chiodo recd 2.8.2021
 33. D-23 Emily Knowles recd 2.8.2021
 34. D-24 Kiki Tidwell recd 2.8.2021
 35. D-25 Kiki Tidwell email thread and findings-recd 2.8.2021
 36. D-26 Michelle Pabarcius recd 2.8.2021
 37. D-27 Allison Goodwin recd 2.8.2021
 38. D-28 Nancy Fenn recd 2.8.2021
 39. D-29 Maria Muir recd 2.8.2021
 40. D-30 Cam and Margie Cooper recd 2.8.2021
 41. D-31 Curt Cod Mays recd 2.8.2021
 42. D-32 Cam and Margie Cooper recd 2.8.2021
 43. D-33 Cindy Mann recd 2.8.2021
 44. D-34 Julie Boraks, Pharm D. recd 2.8.2021
 45. D-35 Timmie Ryerson recd 2.8.2021
 46. D-36 Cody Boeger recd 2.8.2021
 47. D-37 Jill Payette recd 2.8.2021
 48. D-38 Bill Boeger recd 2.8.2021
 49. D-39 Reed Boeger recd 2.8.2021
 50. D-40 Linda Pertel recd 2.8.2021
 51. D-41 Juanita Young recd 2.8.2021